FreshlyDesign.com บริษัทออกแบบจัดทำเว็บไซต์ทุกชนิด

รับ ปรึกษา วิจัย,รับ ปรึกษา วิทยานิพนธ์, รับ ปรึกษา IS,SPSS,รับ เก็บข้อมูล

ประกาศฟรี » ขาย » อื่นๆวันที่ประกาศ 13 ก.ค. 61 ผู้เข้าชม 30 ตอบกลับ 0
รายละเอียดประกาศ

ประกาศ : รับ ปรึกษา วิจัย,รับ ปรึกษา วิทยานิพนธ์, รับ ปรึกษา IS,SPSS,รับ เก็บข้อมูล


ราคา : ราคาถูก


รายละเอียด
รับ ปรึกษา วิจัย,รับ ปรึกษา วิทยานิพนธ์, รับ ปรึกษา IS,SPSS,รับ เก็บข้อมูล ,รับ คีย์ข้อมูล

รับ ปรึกษา วิจัย,รับ ปรึกษา วิทยานิพนธ์, รับ ปรึกษา IS, รับ ปรึกษา สารนิพนธ์, รับ ปรึกษา ดุษฎีนิพนธ์
- วิจัย (Research , Thesis and Dissertation,วิทยานิพนธ์,สารนิพนธ์
- งานวิชาการ เขียนบทความ,รายงาน,การบ้าน
- หาข้อมูล ทั้งภาษาไทย ตามฉบับมืออาชีพ
- งานวิจัย ที่อ้างอิงทุกบรรณานุกรมของเนื้อหา
- Assignment หรือ IS ( Independent study) ในสาขาต่างๆ
- วิทยานิพนธ์,สาระนิพนธ์ ทั้งเล่มเล็กและเล็กใหญ่ เริ่มตั้งแต่เสนอโครงเรื่องจนกระทั้งปิดรูปเล่ม แบบผู้ช่วยวิจัย
- ดุษฎีนิพนธ์ ในระดับ ป.โท หรือ ป.เอก สาขาที่พร้อมให้บริการ เช่น บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี นิติศาสตร์ สังคมศาตร์ นิเทศศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศ บริหารการศึกษา หรือสาขาด้านวิศวกรรม


รับ วิเคราะห์ SPSS ประมวลผลทางสถิติ SPSS
- วิเคราะห์ และรับประมวลผล ทางสถิติ ที่เป็นทั้งสถิติ พื้นฐาน หาค่าเฉลี่ย (mean ) หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable)
- ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Regresstion หรืออื่นๆ
- ทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) ความยากง่าย (Difficulty) อำนาจจำแนก (Discrimination) ความเป็นปรนัย (Objectivity)
- โปรแกรมทางสถิติ อันได้แก่ โปรแกรม รับทำ SPSS และอื่นๆ
- Presentation หรือ PowerPoint เพื่อเสนอผลงานการวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ หรืองานในหน่วยงานรัฐและเอกชน

รับ ปรึกษา วิจัยในชั้นเรียน
- รับปรึกษาวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัยในชั้นเรียน
- รับปรึกษาแนวคิดและขั้นตอนการทำวิจัยในชั้นเรียน
- รับปรึกษาการเก็บข้อมูลสำหรับวิจัยในชั้นเรียน
- รับปรึกษาการสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลในชั้นเรียน
- รับปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคล
- รับปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลแบบรายกลุ่มหรือรายชั้นเรียน
- รับปรึกษาการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
- รับปรึกษาเรื่องหรือปัญหาในชั้นเรียนที่ควรจะนำมาพิจารณาทำวิจัย

รับ วิจัยตลาด Marketing Research
- รับสำรวจตลาด สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
- รับสำรวจความต้องการของลูกค้า
- รับสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค

รับ เก็บแบบสอบถาม,รับ คีย์ข้อมูล
- แบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) หรือทำ Focus Group ในระดับ ป.โทและ ระดับดุษฎีนิพนธ์
- เก็บแบบสอบถาม (Questionaire) ในหน่วยงานรัฐและเอกชน รับทำทั้งงานนักศึกษา ราคากันเอง
- คีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน ห้างร้านต่างๆ เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์

ติดต่อ สอบถาม
Tel & Line id : 0982917779
E-mail : pro2thesis@gmail.com
https://pro2thesis.blogspot.com/
ประเภท : ขาย
หมวดหมู่ : อื่นๆ

ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลที่อยู่
บางแค

ติดต่อคุณ : พิมพ์
โทรศัพท์ : 0982917779
อีเมล์ : pro2thesis@gmail.com
เว็บไซต์ : https://pro2thesis.blogspot.com/


ลงประกาศ สั่งพิมพ์

ขออภัย! ปิดแสดงความเห็นชั่วคราว

เรียนทุกท่าน ที่ลงประกาศหรือตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ภูเก็ตเว็บบอร์ด ขอความกรุณากด Like Facebook Page ด้านล่าง เพื่อรับทราบข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ผ่านทางหน้าแฟนเพจและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับ
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
สินค้าและบริการ