FreshlyDesign.com บริษัทออกแบบจัดทำเว็บไซต์ทุกชนิด
ลงโฆษณาตรงนี้กับ ภูเก็ต เว็บบอร์ด เพียง 1,200 บาท/เดือน Banner ขนาด 728x90px

ขายลูกสุนัขบอร์เดอร์คอลลี่ Border ColliePuppy For Sale088-4168753

หมวดหมู่ » สัตว์เลี้ยงวันที่โพสต์ 12 ก.พ. 57 ผู้เข้าชม 282 ตอบกลับ 0
รายละเอียดกระทู้

หัวข้อ : ขายลูกสุนัขบอร์เดอร์คอลลี่ Border ColliePuppy For Sale088-4168753


รายละเอียด
รั บ ผ ส ม พั น ธุ์ /เ ปิ ด จ อ ง /ข า ย ลู ก สุ นั ข พั น ธุ์ บ อ ร์ เ ด อ ร์ ค อ ล ลี่

B o r d e r C o l l i e P u p p y ( S h e e p D o g ) F o r S a l e

สุ นั ข ส า ย พั น ธุ์ ที่ ฉ ล า ด แ ล ะ พ ร้ อ มจ ะ เ รี ย น รู้ ป ฎิ บั ติ ต า ม คำ สั่ ง แ ล ะ มี ไ อ คิ ว สู ง เ ป็ น อั น ดั บ 1 ข อ ง โ ล ก พ่ อ แ ล ะ แ ม่ พั น ธุ์ นำ เ ข้ า จ า ก ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
เ ปิ ด จอ ง ใ น ร าค า พิ เ ศ ษ สำ ห รั บ ผู้ ที่ ไ ม่ รู้ จั ก ใ น สา ย พั น ธุ์ นี้ ก รุ ณ า ศึ ก ษ า ส า ย พั น ธุ์ ก่ อ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ น ะ ค ะ นิ สั ย โ ด ย ทั่ ว ไ ป : ร่าเริง ขี้เล่น ช่างออดอ้อน ชอบปฏิบัติตามคำสั่ง ไม่ค่อยส่งเสียงดัง สุนัขไม่ดุ ไม่กัด (ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู) ชอบเล่นและคลุกคลีกับเจ้าของ ควรมีพื้นที่กว้างขวางมากพอ ให้ได้วิ่งเล่น ไม่เหมาะสำหรับการเลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน

เนื่องจากเราเลี้ยงสุนัขด้วยความรักในสายพันธุ์ และ ความน่ารักของสุนัขที่เป็นเพื่อนที่ดีของเรา จะผสมพันธุ์ เพื่อแบ่งปันความน่ารักให้เพื่อนๆ คนรักน้องหมา บอร์เดอร์ คอลลี่ เช่นเดียวกับเรา จึงจะปล่อยให้ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ เพียงปีละ 1-2 ครั้ง ตามความพร้อมของสุนัข
ผู้ที่รักสุนัขสายพันธุ์นี้สนใจ สามารถสั่งจองน้องหมาล่วงหน้าได้คะ โดยจะส่งมอบความน่ารัก ให้ตามลำดับการจองคะ

ราคา 25000-50000 ขึ้นอยู่กับมาร์คกิ้งคะ (มัดจำจอง ตัวละ 10000-15000 บาท)

ต่างจังหวัด มีบริการส่งทางเครื่องบิน เมื่อลูกสุนัขพร้อมย้ายบ้าน ติดตามภาพน่ารักๆ ของน้องหมา ได้ใน เฟสบุ๊ค Facebook : Atiwich Border Collie

Border Collie Puppy (Sheep Dog) Chiang Mai , Thailand For Sale

Most intelligent dog breeds. And one of the world's highest IQ.

Delivery passenger flight.

คุณตะวัน / Khun Tawan

เมืองเชียงใหม่ Muang Chiang Mai

ลูกสุนัข เกิด 16 ธันวาคม 2556 พร้อมย้ายบ้าน ปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2557
โดยคุณ : ตะวัน
โพสต์เมื่อ : 12 ก.พ. 57
ตั้งกระทู้ สั่งพิมพ์
แสดงความคิดเห็น ( วันที่ 21 เม.ย. 62 )
ไม่อนุญาติให้แทรกลิงค์ หรือรูปภาพในการแสดงความคิดเห็น
ไม่อนุญาติให้แสดงความคิดเห็นหรือโพสต์ข้อมูลซ้ำ
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้หรือความคิดเห็นที่ทำผิดกฎโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เรียนทุกท่าน ที่ลงประกาศหรือตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ภูเก็ตเว็บบอร์ด ขอความกรุณากด Like Facebook Page ด้านล่าง เพื่อรับทราบข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ผ่านทางหน้าแฟนเพจและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับ
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
สินค้าและบริการ